ส.1 สืบค้น : Research (กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์คู่แข่ง) ชิ้นที่1

ส.1 สืบค้น(Research)


ข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์


ชื่อผลิตภัณฑ์ แป้งสวนสมุนไพร
10252119_823724587662026_7026907745416023875_n.jpg


แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์


ต้นกำเนิดมาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์คือ คุณแม่สมปอง ศิริไล ได้เกิดมีอาการแพ้ฝุ่นละอองต่างๆ แล้วมีผดผื่นคันขึ้นบ่อยๆ จึงจำเป็นต้องใช้ยาแผนปัจจุบันทั้งทานและทาเป็นประจำแต่ก็ไม่หาย จึงมีความคิดและศึกษานำเอาสมุนไพรตามธรรมชาติที่มีอยู่ ซึ่งสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน จึงนำเอาสมุนไพรแต่ละชนิดมาผสมปรุงแต่งทำเป็นแป้งสมุนไพรบ้าง สบู่เหลวอาบน้ำสมุนไพรบ้าง  แล้วมาใช้กับตัวท่านเองเป็นประจำ ปรากฏว่าอาการผดผื่นคันที่เกิดขึ้นได้บรรเทาลดลงไปเรื่อยๆจนหายขาด  
เมื่อได้ใช้ดีกับตัวท่านเองแล้ว จึงอยากเผยแผ่ให้กับคนอื่นๆที่มีอาการลักษณะคล้ายๆกันได้ทดลองใช้แล้วปรากฏว่าได้ผลเหมือนกัน เขาจึงขอให้ทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆเพื่อจำหน่าย


โลโกข้องวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรกระดังงา


logo กระดังงา.jpgการศึกษาบรรจุภัณฑก์ารวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง (Product and Package Visual Analysis)


1.วเิคราะห์ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
10635804_784510998259426_8943572160387466396_n.jpg


ชื่อผู้ประกอบการ : นายเอกธนัช ทับทิมศรี
สินค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ : แป้งสวนสมุนไพร
ชื่อสินค้า: แป้งสวนสมุนไพร
ประเภท : ผลิตภัณฑบ์าํรุงผิว
สถานะผลิตภัณฑ์: เป็นฝุ่นสีครีม
วิธีบริโภค : ใช้พัฟแตะที่แป้ง แล้วตบเบาๆให้ทั่วใบหน้า ทำให้ผิวหน้านุ่มนวล ผิวเนียน และยังลดผิวหน้ามัน ได้เป็นอย่างดี
สว่นผสม : ส่วนผสมของสมุนไพรประมาณ 30 ชนิด เช่น ขมิ้น ไพล ขิง ตำลึง ว่านหางจระเข้ ทานาคา กวาวเครือ เกสรดอกไม้9ชนิดนำมาผสมกับเกลือจืดบด
ขนาด/มิติ: 5.4 x 2.3ซม.  เส้นผ่านศูนย์กลาง x สูง   รัศมี= 2.7 ซม. เส้นรอบวง = 18 ซม.
ขนาดบรรจุ : 10 กรัม
ผูผ้ลิต : กลุม่วสิาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรกระดังงา
ท่ีอยู่: 58 หมู่9 ต. กระดังงา อ.บางคนทีจ.สมุทรสงคราม
เบอร์โทรศัพท์: 081­6349456 , 081­9223486


2.วเิคราะหข์อ้มูลจากโครงสร้างบรรจุภัณฑ์


มุมมองด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์                                          มุมมองด้านล่างของบรรจุภัณฑ์
10635804_784510998259426_8943572160387466396_n.jpg   10614104_784510944926098_3697829555243388254_n.jpg

มุมมองด้านข้างของบรรจุภัณฑ์                                          มุมมองด้านบนของบรรจุภัณฑ์


10564998_784510974926095_5506834206158662459_n.jpg        10516859_784510958259430_6007145433991550231_n.jpg


สีของผลิตภัณฑ์: สีครีมอ่อน
ขนาด/มิติ: 5.4 x 2.3ซม.  เส้นผ่านศูนย์กลาง x สูง   รัศมี= 2.7 ซม. เส้นรอบวง = 18 ซม.
รูปแบบการบรรจุภัณฑ์: ใช้บรรจุใส่กระปุกพลาสติก ขนาด 5.4 x 2.3  บรรจุ 10 กรัม
สติ้กเกอร์ใสพิมพข์อ้มูล ขนาด 9.5x1.4 ซม. จาํนวน 1แผ่น
รูปแบบการขาย :  กระปุก
ใชเ้วลาในการผลิต : 1วัน
ราคา : 90 บาท
นํา้หนัก : 10 กรัม
การนําส่งสินค้า : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรกระดังงา จ.สมุทรสงคราม
4
1
ภาพสเก็ตซ์บรรจุภัณฑ์สินค้า

10406472_784561054921087_5440417784835239157_n.jpg5
7cats.jpg
2


องคป์ระกอบของกราฟิก
ตัวอักษร (typographic)
ภาษา : ไทย
ฟอนต์: JasmineUPC
ภาษา : ไทย
ฟอนต์: DilleniaUPC
ภาษา : อังกฤษ
ฟอนต์: Blackadder ITC
สขีองฟอนต์: สีดำ สีเขียว
พื้นหลัง : พลาสติกสีใส


ข้อมูลบนฉลาก
1.โลโก้ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรกระดังงา
2.ชื่อสินค้า
3.สรรพคุณ
4.ส่วนผสม
5.ขนาดบรรจุ
6.ตราสัญลักษณ์วิสาหกิจชุมชน และข้อมูลติดต่อ
7.วันเดือนปีท่ีผลิต


สัญลักษณ์(symbol)


10643443_823790617655423_480302237_n.jpg


สัญลักษณ์ของวสิาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรกระดังงา

10588721_823794770988341_341942631_n.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น